×
świat bajki kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych.

 2. Naszym celem jest zagwarantowanie Państwu prawa do prywatności oraz właściwe zabezpieczenie Państwa danych.

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pierre Fabre Medicament Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000010956, NIP: 521-310-80-66, REGON: 016376075, kapitał zakładowy w wysokości: 1.200.000,00 zł, BDO : 000048491 (dalej jako „PFM” lub „Administrator”).


 4. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail odo.pfm@pierre-fabre.com lub za

  pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.


 5. Jeśli, mimo naszych starań, informacje przekazane Państwu w niniejszej Polityce Prywatności są dla Państwa niejasne lub niezrozumiałe, jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych lub wykonać prawa, które Państwu przysługują w stosunku do danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na podane powyżej dane teleadresowe.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Państwa dane będą przetwarzane jeśli:

  1. Korzystają Państwo z naszej strony internetowej (poprzez pliki cookies)

  2. Udostępniają nam Państwo dane osobowe poprzez formularze dostępne na naszej stronie

   internetowej,

  3. Udostępniają nam Państwo dane osobowe poprzez korespondencję tradycyjną, korespondencję elektroniczną lub telefonicznie,

  4. Uzyskaliśmy Państwa dane ze źródeł publicznie dostępnych,

  5. Uzyskaliśmy Państwa dane od naszych kontrahentów,

  6. Dane powstały i są przetwarzane w wyniku współpracy z nami i korzystania przez Państwa z naszych towarów i usług.

 2. Zależnie od kategorii przekazanych nam danych, danych publicznie dostępnych lub danych powstających w toku współpracy, przetwarzamy dane takie jak:

  1. imię (imiona) i nazwisko,


  2. adres e-mail,

  3. zainteresowanie produktami lub usługami,


  4. dane z plików cookies opisane w naszej polityce cookies,

  5. inne kategorie danych, zwłaszcza dane wskazane w formularzu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego, jeśli Państwo takie dane nam przekazali.

 3. Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich przekazanie, możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.

 4. PFM przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane także „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” lub „RODO”).

 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,,

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych, jeśli taki obowiązek będzie spoczywał na Administratorze, do czasu zrealizowania tego obowiązku,

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów) Administratora, tj. np. w celach oceny lub ulepszania usług, systemów, działań podejmowanych przez Administratora, promowania usług własnych, badania satysfakcji z oferowanych usług, ich ulepszanie, badania i analizy aktywności na stronie internetowej, ochrony osób i mienia, dochodzenia ewentualnych roszczeń, uzyskiwania pomocy prawnej, bądź pomocy lub wsparcia innych doradców, w szczególności technicznych i technologicznych, rozliczeń z kontrahentami, celach archiwizacyjnych, dokumentacyjnych lub dla wykazania rozliczalności, a także w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem – przez czas niezbędny do zrealizowania tego uzasadnionego interesu – w takim przypadku upewnimy się by nie naruszyć Państwa praw, wolności i interesów mających nadrzędną wartość wobec naszych celów.

 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez PFM do momentu odwołania zgody, do czego mają Państwo prawo w każdym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 7. W razie cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, będziemy dalej przetwarzać dane jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych usprawiedliwionych interesów – takich jak wskazane w pkt. 5 c) powyżej – lub gdy dane te będą konieczne do wykonania obowiązków prawnych, np. obowiązku archiwizacyjnego.

 8. Jeżeli zebrane przez nas dane osobowe nie będą już niezbędne do żadnych z powyżej wskazanych celów, trwale usuniemy je lub zniszczymy.

 9. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych, bądź jeśli będzie to niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów PFM.

 10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom:

  1. dostawcom usług, rozwiązań informatycznych i technicznych, w tym hostingodawcom,

  2. organom publicznym i innym podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie ich działania,

  3. operatorom pocztowym, kurierom i spedytorom, dostawcom, hurtownikom, dystrybutorom – w

   przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji usługi na Państwa rzecz,

  4. doradcom w celu uzyskania pomocy prawnej, oraz doradztwa i wsparcia w innych sferach

   działalności,

  5. agencjom marketingowym, jeśli uzyskamy Państwa zgodę na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, bądź będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

  6. innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

  Podmioty te będą chronić Państwa dane stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez zgody i wiedzy PFM.

 11. Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach, przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną odpowiednio zabezpieczone. W celu uzyskania kopii danych lub szczegółowych informacji możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych na dane teleadresowe wskazane w § 1. ust. 3 i 4.


 12. PFM nie podejmuje decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, tj. profilowaniu, w celu zbadania Państwa preferencji i dopasowania oferowanej treści do Państwa preferencji. Wszystkie informacje o stosowanych przez nas plikach cookies, , zostały opisane w § 4. pliki cookies.


 13. Szczegółowe zasady przetwarzania przez PFM danych osobowych dla celów zgłoszenia przez Państwa podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego lub incydentu medycznego są wskazane w informacji o przetwarzaniu danych osobowych do formularza zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego oraz incydentu medycznego dla wyrobu medycznego, dostępnej na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl. Natomiast szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania przez PFM Państwa danych osobowych, w celu udzielenia informacji medycznej można znaleźć w informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem informacji medycznej także dostępnej na stronie internetowej https://www.pierre-fabre.com/pl-pl.

§ 3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem przez PFM Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych,

  2. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,

  3. prawo do sprostowania danych,

  4. prawo do usunięcia danych,

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu,

  7. prawo do przenoszenia danych.

 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod

  wskazanymi w § 1 ust. 3 i 4 danymi teleadresowymi.


 3. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa opinii zachodzą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

§ 4. Pliki cookies

 1. Nasza strona internetowa w sposób automatyczny zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w trakcie odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich istnienia oraz numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 2. Pliki cookies stosowane są w szczególności w celu zapewnienia Państwu większej efektywności serwisu oraz bezpieczeństwa. Pliki cookies nie służą Państwa identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana Państwa tożsamość. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane o lokalizacji, rodzaj urządzenia, z którego Państwo korzystacie, kliknięcia na stronie oraz strona z której zostali Państwo skierowani na naszą stronę.

W ramach naszej strony internetowej korzystamy z analitycznych plików cookies, które zbierają dane na temat korzystania z naszej strony internetowej i jej działania, dzięki czemu pomagają mierzyć natężenie aktywności, aby ustalić, które obszary serwisu są przeglądane. W tym celu możemy zbierać również adresy IP komputerów. Pliki te nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej.

4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

 2. stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

 1. Mogą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies, a także je usunąć poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki w zakładce prywatności lub poprzez zmianę ustawień danego programu (kwestie ustawień plików cookies mogą Państwo sprawdzić w sekcji pomocy w Państwa przeglądarce). W takiej sytuacji mogą Państwo jednak nie mieć dostępu do wybranych obszarów naszej strony internetowej. Ponownie może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików na Państwa urządzeniu.

 2. Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics, która pozwala mierzyć ilu użytkowników korzysta ze strony. Przeglądanie naszej strony internetowej będzie zatem wiązało się z automatycznym przekazywaniem danych podmiotom trzecim (Google). Administrator może korzystać z przetworzonych danych zbieranych przez narzędzie Google Analytics, w tym dane te mogą być profilowane i wówczas staje się administratorem takich danych. Przetwarzanie następuje w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak zarządzanie stroną, sporządzanie i wykorzystywanie danych statystycznych z użytkowania strony. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez osoby trzecie w ramach narzędzia

  Google Analytics nie są objęte niniejszym dokumentem. Chcąc uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych gromadzonych i przetwarzanych w ten sposób powinni Państwo kontaktować się z dostawcą Google Analytics bezpośrednio. Więcej informacji o Google Analytics mogą Państwo uzyskać na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.


 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące plików cookies prosimy kierować na wskazane w § 1 ust. 3

i 4 dane teleadresowe.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają odpowiednie

  przepisy prawa.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 16.03.2021 r.

 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Administratora na wskazane w § 1 ust. 3 i 4

dane teleadresowe.